Regulamin sklepu internetowego  DEFLEKON.PL | Deflekon
Szybki kontakt

Regulamin sklepu internetowego  DEFLEKON.PL

1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Sklep internetowy DEFLEKON.PL działający pod adresem URL: https://deflekon.pl jest prowadzony przez Dariusza Zięba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ECOBOX Dariusz Zięba z adresem siedziby: ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice, NIP: 631 020 57 80, Regon: 383365897

2. Kontakt z ECOBOX jest możliwy za pośrednictwem:
 2.1. adresu strony internetowej: https://deflekon.pl,
 2.2. e-mail: biuro@deflekon.pl
 2.3. telefonu komórkowego: +48 601422301 (czynny w dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, koszt połączenia – jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie);
 2.4. adresu korespondencyjnego – ECOBOX Dariusz Zięba, ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice.

3. Pojęcia zapisane w niniejszym Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:
 3.1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3.2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu (w tym składa Zamówienia);
 3.3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 3.4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej (w tym składa zamówienia w Sklepie) w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego);
 3.5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie towarów wybranych przez Klienta do Zamówienia, a także wprowadzanie i modyfikację danych dotyczących Zamówienia, takich jak rodzaj i liczba towarów oraz dane do płatności;
 3.6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 3.7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: https://deflekon.pl za pośrednictwem, którego odbywa się sprzedaż na odległość towarów lub usług z asortymentu sprzedawcy; Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski;
 3.8. Sprzedawca – Dariusz Zięba, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej;
 3.9. Asortyment – artykuły oferowane przez Sklep do sprzedaży na odległość za pomocą sieci Internet z zakresu elementów do klimatyzacji, których właścicielem jest – zgodnie ze stanem prawnym na dzień stworzenia Regulaminu – Sprzedawca.

 3.10. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, w wyniku którego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi – na warunkach określonych w Regulaminie – do zawarcia na odległość umowy sprzedaży dotyczącej towaru objętego Zamówieniem;

 3.11. Dzień zapłaty – dzień, w którym cała płatność za Zamówienie jest zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Regulamin określa zasady i warunki zawierania oraz wykonywania pomiędzy Klientami a Sprzedawcą umów sprzedaży na odległość dotyczących towarów z Asortymentu Sklepu.

5. Regulamin określa ponadto zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną w ramach działalności Sklepu. W tym zakresie Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów z Asortymentu Sklepu przez Internet (na odległość), na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi:
 1.1. umożliwienie zapoznawania się z treściami ogólnodostępnymi publikowanymi na stronach internetowych Sklepu, w tym z informacjami o towarach z Asortymentu Sklepu;
 1.2. umożliwienie składania Zamówień za pomocą Koszyka na stronach internetowych Sklepu (§ 7 Regulaminu);
 1.3. subskrypcja newsletter (§ 4 Regulaminu).
2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, są świadczone dla Klientów nieodpłatnie.
3. W przypadku składania Zamówienia przez Klienta wymagane jest każdorazowo podanie w czasie składania Zamówienia danych niezbędnych do Jego realizacji, co najmniej tych oznaczonych „*” w formularzu Zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, modernizacji, rozbudowy, aktualizacji lub wymiany sprzętu obsługującego system teleinformatyczny Sklepu, jak również na okres niezbędny do przeprowadzenia inwentaryzacji towarów. Sprzedawca dołoży starań, aby zawieszenie dostępności Sklepu następowało w czasie możliwie najmniej uciążliwym dla Klientów (w godzinach nocnych). O planowanej przerwie w dostępności Sklepu oraz przewidywanym czasie jej trwania Sprzedawca ogłosi z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni poprzez komunikat na stronie głównej Sklepu.
5. Obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej nie dotyczą sytuacji nagłych, awarii oraz innych zdarzeń mających charakter aktów siły wyższej lub do nich zbliżonych.

3. Wymagania techniczne

1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu wymagany jest komputer osobisty (PC) z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową (obsługiwane są wszystkie popularne przeglądarki, w tym: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki w najnowszej wersji).
2. Sklep jest również przystosowany do współpracy z urządzeniami przenośnymi (smartfon, tablet), z systemem operacyjnym Android (w wersji Android 11 lub nowszej), iOS (w wersji IOS 14.7.1, IPadOS 14.7.1 lub nowszej) z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową instalowaną wraz z systemem, przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki w najnowszej wersji.
3. W celu prawidłowego funkcjonowania niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną i prawidłowego funkcjonowania Sklepu (w tym zapamiętania preferencji wyświetlania stron internetowych Sklepu) wymagana jest akceptacja plików cookies pochodzących ze Sklepu.
4. Sprzedawca może w przyszłości udostępnić Sklep również za pomocą innych kanałów dostępu niż przeglądarka internetowa, w szczególności za pomocą aplikacji na urządzenia przenośne, określając zarazem szczególne warunki korzystania z takiego kanału dostępu. Aktualna informacja o dostępnych dla Klientów kanałach dostępu do Sklepu i warunkach korzystania z takich kanałów dostępna jest na stronach internetowych Sklepu.
5. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Klienta (i) aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz (i) numeru telefonicznego.

4. Newsletter

1. Klient może zamówić usługę newslettera (subskrypcja) polegającą na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail aktualności dotyczących Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych.
2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu Zamówienia lub w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Sklepu.
3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera należy skorzystać ze specjalnego linku widocznego w stopce każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu niedozwolone jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, w tym:
 1.1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu;
 1.2. treści naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich;
 1.3. treści w inny sposób naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje (w tym treści obscenicznych lub wulgarnych).
2. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania treści dostarczonych przez Klientów. Sprzedawca ma jednak prawo usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) do treści naruszających zakaz, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej.
3. O zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści dostarczonych przez Klienta, Klient zostanie w miarę możliwości posiadanych przez Sprzedawcę, powiadomiony na adres poczty e-mail przekazany Sprzedawcy. Zgodnie z obowiązującym prawem w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku zawiadomienia Klienta o zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takich treści.
4. W przypadku, gdy jakakolwiek treść zamieszczona w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub Regulamin, można o tym poinformować Sprzedawcę na adres e-mail: ecobox.biuro@gmail.com, wskazując adres URL, pod którym dostępny jest dana treść w ramach Sklepu oraz informując, na czym polega naruszenie. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia.

6. Informacje o towarach, ceny

1. Informacje o towarach z asortymentu Sklepu, w tym informacje o cenie i dostępności towaru, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług – VAT oraz – jeżeli dotyczy – podatek akcyzowy) i są wyrażone w złotych (PLN). Sprzedawca może dodatkowo, dla celów informacyjnych, przy informacji o cenie brutto podawać informację o cenie netto (bez podatku VAT).
3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy.
4. Koszty dostawy towaru zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru do Klienta, a także od wartości i wielkości Zamówienia i są podawane przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia (to jest cena towaru objętego Zamówieniem wraz z kosztami dostawy) jest wskazany w Koszyku przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. Koszty dostawy zostają doliczone do Zamówienia zgodnie z cennikiem kosztów dostawy obowiązującym w czasie złożenia przez Klienta Zamówienia. Aktualny cennik kosztów dostawy jest dostępny w zakładce dotyczącej warunków dostawy na stronie internetowej Sklepu.
6. Cena podana przy danym towarze jest wiążąca z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 3.6 Regulaminu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów z asortymentu Sklepu, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych (w tym promocji cenowych i wyprzedaży) w Sklepie. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed wejściem w życie ww. zmiany.
8. Sprzedaż w Sklepie jest dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
9. Składając Zamówienie w Sklepie Klient będący podatnikiem VAT akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur VAT elektronicznych. Sprzedawca dostarcza faktury elektroniczne na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca wystawi, jednakże fakturę tradycyjną (papierową), jeżeli Klient wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać taką fakturę w ramach komentarza/uwag do Zamówienia.

7. Składanie Zamówień:

1. Na stronach internetowych Sklepu Klient może składać Zamówienia na towary z Asortymentu Sprzedawcy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok – z zastrzeżeniem §2
 ust. 4-5 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
2. Zamówienia na stronach internetowych Sklepu są składane za pomocą Koszyka. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz Zamówienia w sposób zgodny ze stanem faktycznym, podając wszystkie wymagane dane. Podając ww. dane Klient potwierdza ich prawdziwość i autentyczność.
3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy:
 3.1. wybrać towar będący przedmiotem Zamówienia (w tym jego ilość) poprzez dodanie go do Koszyka;
 3.2. podać dane wymagane do realizacji Zamówienia z możliwością zaznaczenia zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta poprzez wskazanie powyższego w ramach komentarza/uwag do Zamówienia;
 3.3. wybrać sposób dostawy oraz wskazać adres dostawy (jeżeli dotyczy);
 3.4. jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT – powinien podać NIP oraz podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, a także jeżeli dane te nie zostały dotychczas podane;
 3.5. wybrać sposób uregulowania płatności;
 3.6. potwierdzić Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub równoważnego – w ten sposób Zamówienie zostaje wysłane do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
4. Do Zamówienia z dostawą przed złożeniem takiego Zamówienia doliczane są koszty dostawy towaru (wysyłki), zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Klienta spośród opcji dostępnych w Sklepie.
5. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru, jaka może być objęta jednym Zamówieniem. Informacje o takich ograniczeniach ilościowych dostępne są przy opisie towaru przed złożeniem Zamówienia. Jeżeli Klient jest zainteresowany zamówieniem ilości hurtowych towaru, powinien skontaktować się z Sprzedawcą na kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail, podane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru, zgodnie z informacjami dotyczącymi tego towaru na stronach internetowych Sklepu i zgodnie z treścią tego Zamówienia.
7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za Zamówienie, o której mowa w § 9 ust. 3.2. Regulaminu bezpośrednio po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania transakcji zapłaty całej płatności za Zamówienie, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca, że zamówienie dotarło do Sklepu i Sprzedawca przystąpił do jego realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia.
8. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za Zamówienie, o której mowa w § 9 ust. 3.1. Regulaminu bezpośrednio po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca, że zamówienie dotarło do Sklepu i Sprzedawca przystąpił do jego realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia.
9. Wiadomość e-mail potwierdzająca dotarcie zamówienia do Sklepu oraz przystąpienie przez Sprzedawcę do jego realizacji, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, jest wysyłana do Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia w Sklepie Zamówienia przez Niego.
10. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za Zamówienie, o której mowa w § 9 ust. 3.3. Regulaminu bezpośrednio po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca, że zamówienie dotarło do Sklepu, a przystąpienie do jego realizacji ulega wstrzymaniu do czasu wpływu przelewu całej płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zamówienie jest wiążące dla Klienta przez okres 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, po otrzymaniu przez Sprzedawcę przelewu całej płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia. E-mail zawierający potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wysyłany do Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu całej płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
13. Do momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej może:
 13.1. powiadomić Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości zgodnie z jego treścią;
 13.2. powiadomić Klienta o częściowym braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią.
14. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w ust. 9 lub 12 powyżej lub w terminie tak wskazanym poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji  Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie zostaje anulowane. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia zgodnie z jego treścią będzie możliwa jedynie w części, Sprzedawca zaproponuje Klientowi – według wyboru Klienta:
 14.1. anulowanie Zamówienia w całości;
 14.2. realizację Zamówienia w części, w której jest to możliwe, i anulowanie Zamówienia w pozostałej części;
 14.3. inną zmianę treści Zamówienia (w tym np. zmianę terminu realizacji Zamówienia).
15. Jeżeli Klient w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 14 powyżej, nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w części (ust. 14.2 powyżej) lub na inną zmianę treści Zamówienia (ust. 14.3. powyżej), jak również w razie braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Zamówienie zostaje anulowane w całości.
16. W razie płatności za Zamówienie „z góry” (§ 9 ust. 3.3. Regulaminu), Zamówienie zostaje anulowane w przypadku niedokonania przez Klienta płatności za całe Zamówienie w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania Zamówienia.
17. W przypadku anulowania Zamówienia w całości zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest traktowana jak niezawarta. W przypadku dokonania przez Klienta płatności, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 9 ust. 6 Regulaminu. W razie częściowego anulowania Zamówienia, płatność jest zwracana w części, w jakiej Zamówienie zostało anulowane.
18. W razie wyboru przy składaniu Zamówienia opcji płatności „z góry”, o której mowa w § 9 ust. 3.2. generowany automatycznie link do dokonania płatności pozostaje aktywny przez okres 30 minut od chwili jego wygenerowania. Po tym czasie dokonanie płatności za Zamówienie jest niemożliwe, a samo Zamówienie zostaje anulowane bez przekazania Klientowi dodatkowej informacji o powyższym w formie wiadomości e-mail. W takim wypadku Zamówienie uznaje się za niezłożone.
19. W razie wyboru przy składaniu Zamówienia opcji płatności gotówką przy odbiorze („za pobraniem”) w przypadku niedokonania przez Klienta odbioru Zamówienia w terminie wynikającym z zasad obowiązujących w firmie kurierskiej, która realizuje dostawy na rzecz Sprzedawcy i/lub niedokonania płatności za całe Zamówienie przy Jego odbiorze, uznaje się, że Kupujący skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 i 14 Regulaminu, na zasadach i warunkach wskazanych w §10 i 14 Regulaminu.

8. Realizacja Zamówienia

1. Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia podczas składania Zamówienia.
2. Czas realizacji Zamówienia to czas, w jakim Sprzedawca skompletuje przedmiot Zamówienia (towar) i przekaże go do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy (wysyłki). Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu wskazanego w ust. 5 poniżej.
3. Wedle możliwości Sprzedawcy czas realizacji Zamówienia jest prezentowany przy opisie każdego towaru z Asortymentu na stronach internetowych Sklepu. Czas ten jest podawany w Dniach Roboczych.
4. Jeżeli Zamówienie obejmuje towary o różnym czasie realizacji Zamówienia, przedmiot Zamówienia jest wysyłany do Klienta po skompletowaniu całego przedmiotu Zamówienia. W powyższym przypadku czas realizacji Zamówienia jest określany na podstawie czasu realizacji Zamówienia podanego dla towaru o najdłuższym czasie realizacji.
5. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia:
 5.1. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem uregulowania płatności przy odbiorze („za pobraniem”) – natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji;
 5.2. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem uregulowania płatności „z góry” (przedpłata) przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności online – natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania transakcji zapłaty całej płatności za Zamówienie (potwierdzenie takie jest przesyłane do Sprzedawcy przez operatora płatności w ciągu 48 godzin) oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji;
 5.3. w przypadku Zamówień złożonych z wybranym sposobem uregulowania płatności „z góry” (przedpłata) przelewem – natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpływu przelewu całej płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia o realizacji.
6. Przedmiot Zamówienia (zamówiony towar) jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej (spośród firm, z którymi współpracuje Sprzedawca), na adres dostawy wskazany przez Klienta. Do czasu realizacji Zamówienia nie jest wliczany czas dostawy (wysyłki). Czas dostawy (wysyłki) jest zależny od wybranej przez Klienta metody dostarczenia przedmiotu Zamówienia. W przypadku dostawy na terytorium Polski przez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2 Dni Robocze od daty zrealizowania Zamówienia (chyba, że w procesie składania Zamówienia wskazano Klientowi inny termin).
7. Czas dostawy (wysyłki), o którym mowa w ust. 6 powyżej, ma charakter orientacyjny (szacunkowy) i jest czasem deklarowanym przez firmy kurierskie, z których korzysta Sprzedawca. Sprzedawca nie gwarantuje, że powyższy czas dostawy zostanie dochowany przez firmę kurierską. Jednakże w każdym wypadku Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby zamówiony towar został dostarczony Klientowi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia przez Klienta i Sprzedawcę umowy zgodnie z § 7 Regulaminu.
8. W przypadku wybranych towarów, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form realizacji Zamówienia. Informacje w tym zakresie są umieszczone bezpośrednio przy opisie towaru na stronach internetowych Sklepu.
9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca sprzedaży towaru ma charakter terminowy. Bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub właściwych postanowień Regulaminu, zobowiązania Sprzedawcy z tej umowy zostają wykonane z momentem odebrania przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę towaru zgodnego z umową, zaś zobowiązania Klienta z tej umowy zostają wykonane z chwilą dokonania pełnej płatności na rzecz Sprzedawcy zgodnie z umową.
10. Miejscem spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia związanego ze sprzedażą towaru zakupionego w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
11. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zakupiony towar bez wad.
12. Klient odbierając przesyłkę z towarem zamówionym w Sklepie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie jest uszkodzona (np. mechanicznie) oraz czy zabezpieczenia nie noszą śladów ingerencji (np. naruszona taśma). W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, zaleca się w obecności osoby dostarczającej przesyłkę otworzyć przesyłkę i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony oraz czy nie występują braki ilościowe. Jeżeli towar okaże się uszkodzony (wylany, pognieciony, itp.) lub wyjdą na jaw braki ilościowe, zalecane jest sporządzenie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego, który ułatwi rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca informuje, że sporządzenie takiego protokołu nie jest obowiązkiem Klienta jak również nie jest warunkiem złożenia reklamacji do Sprzedawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków ilościowych powstałych w czasie dostawy (wysyłki) jak również dotyczące opóźnienia lub innej nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki mogą być kierowane do firmy kurierskiej lub – według wyboru Klienta – do Sprzedawcy (§ 13 Regulaminu).
13. Sprzedawca może realizować wysyłkę towaru z danego Zamówienia w więcej niż jednej przesyłce. Nie będzie to miało wpływu na koszt dostawy po stronie Klienta ani na czas realizacji Zamówienia. W powyższym przypadku w razie Zamówienia z płatnością „za pobraniem”, zapłata za całe Zamówienie następuje przy odbiorze pierwszej przesyłki z tego Zamówienia.

9. Płatności

1. Klient jest zobowiązany do dokonania pełnej zapłaty za Zamówienie (w tym ceny za zamówiony towar oraz – jeśli dotyczy – koszty dostawy) nie później niż w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia, chyba, że Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze (ust. 3.1. poniżej) lub płatności „z góry” (ust. 3.2. poniżej) oraz z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
2. Z zastrzeżeniem wyboru przez Klienta opcji płatności przy odbiorze (ust. 3.1. poniżej) oraz z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, dokonanie pełnej płatności za Zamówienie jest warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz przystąpienia Sprzedawcy do realizacji tego Zamówienia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
 3.1. gotówką przy odbiorze („za pobraniem”) – opcja dostępna w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 3.2. „z góry” (przedpłata) przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayNow obsługiwanego przez mBank S.A.;
4. Usługi płatnicze są świadczone przez system Mbank S.A. w ramach systemu płatności elektronicznych PayNow zgodnie z regulaminami dostępnymi pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/uslugi/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-dla-firm-
obowiazuje-od-4-12-2020.pdf .
5. W przypadku wybranych towarów, z uwagi na ich właściwości lub wartość, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności. Informacje w tym zakresie są umieszczone bezpośrednio przy opisie towaru na stronach internetowych Sklepu.
6. W przypadku anulowania Zamówienia lub części Zamówienia zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu, zwrot płatności Klientowi następuje niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania Zamówienia lub części Zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności z rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej bądź za pomocą karty płatniczej, zwrot płatności następuje na ten rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej bądź na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.
7. Dostarczane produkty pozostają własnością Sprzedającego do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu.

10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, oferowany przez Sprzedawcę oraz z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy jest liczony:
 1.1. w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;
 1.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 1.3. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1.4. w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia:
 2.1. wysłanego na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy (Pocztowa 36, 44-100 Gliwice) lub (według wyboru Konsumenta)
 2.2. wysłanego na adres e-mail Sprzedawcy: ecobox.biuro@gmail.com
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
4. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru
oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór dostępny do pobrania w zakładce dotyczącej formularza odstąpienia od umowy na stronie internetowej Sklepu) jak również może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia towaru wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, z uwzgl. ust. 10 poniżej.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta.
8. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania towaru). Adresem do odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy jest adres ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice (z dopiskiem „ZWROT”).
9. Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem jego zakupu np. paragon fiskalny – papierowy lub elektroniczny, faktura VAT – papierowa lub elektroniczna, e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 11.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
 11.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

11.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

 na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 10
Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego.
13. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w ust. 12 oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie
posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę
kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
14. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w Sklepie
zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie
5 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego
oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje
prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje
skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego
zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane
adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy
użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 10
Regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 12-14.
16. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapakowania zamówionego towaru lub jego części na
prezent lub w opakowanie ekologiczne, nie dopuszcza się możliwości odstąpienia od umowy
świadczenia usługi pakowania na prezent lub pakowania ekologicznego po zapakowaniu towaru,
a więc po wykonaniu usługi. Sprzedawca informuje, że towar pakowany jest niezwłocznie po
potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

11. Odpowiedzialność i rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej. Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi są uregulowane w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
2. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi jest wyłączona w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, zgodnie z art. 559 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, na podstawie art. 560 Kodeksu cywilnego:
 4.1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4.2. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.
 4.3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 4.4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, na podstawie art. 561 Kodeksu cywilnego, jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Adresem do odesłania wadliwego towaru w razie korzystania z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi jest adres: ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice (z dopiskiem „ZWROT”).
7. W celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien złożyć do Sprzedawcy reklamację
(§13 Regulaminu).
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientowi niebędącemu Konsumentem ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.

12. Gwarancja

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary z asortymentu Sklepu. Jednakże niektóre towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora, importera lub inny podmiot trzeci (gwaranta).
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji (jeżeli jest ona udzielona) należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. W przypadku, gdy do towaru jest dołączony dokument gwarancyjny gwaranta, Sprzedawca wydaje go Klientowi wraz ze sprzedanym towarem.
3. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Oznacza to, między innymi, że w przypadku towaru, na który producent, dystrybutor, importer lub inny podmiot trzeci (gwarant) udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady – według swojego wyboru:
 3.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i przysługujących w stosunku do gwaranta – zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym;
 3.2. korzystając z uprawnień przysługujących w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi (§ 11 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 Regulaminu) – w takim przypadku Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy (§ 13 Regulaminu).

13. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje z tytułu rękojmi (§ 11 Regulaminu) jak również reklamacje
dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać do Sprzedawcy – według wyboru Klienta:

 1.1. na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy (ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice; w przypadku odesłania towaru w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi adres do odesłania towaru to: ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice – z zalecanym dopiskiem „reklamacja” (przy czym ten dopisek nie jest obowiązkowy);
 1.2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deflekon.pl – z zalecanym tematem wiadomości „reklamacja” (przy czym ten temat nie jest obowiązkowy).
2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, wskazanie przyczyny reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację jak również treść żądania. Reklamacja dotycząca Zamówienia powinna ponadto zawierać w miarę możliwości numer Zamówienia. W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy – w takim wypadku wystarczające może być przesłanie Sprzedawcy (np. e-mailowo) zdjęć przedstawiających wadę towaru wraz z przedstawieniem kopii dowodu zakupu.
3. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, reklamacje z tytułu rękojmi towarów zakupionych w Sklepie dokonywane są przez odesłanie wadliwego towaru drogą pocztową lub kurierem (na koszt Sprzedawcy) na adres ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice. W przypadku poniesienia ww. kosztów odesłania przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 7 dni, pod warunkiem przedstawienia dowodu ich poniesienia.
4. Kupujący składający reklamację towaru powinien okazać dowód jego zakupu np. fakturę VAT (papierową lub elektroniczną), e-mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia online, e-mailowe potwierdzenie przyjęcia płatności za zamówienie online, e-mailowe potwierdzenie wysłania zamówienia złożonego online, potwierdzenie przelewu z karty/konta. Brak dowodu zakupu, o którym mowa powyżej, w braku innego dowodu wskazującego na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, może skutkować odmownym rozpatrzeniem reklamacji.
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, odpowiedź na reklamację udzielana jest – w zależności od sposobu
zgłoszenia reklamacji – na piśmie lub pocztą elektroniczną, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę, chyba, że krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
7. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył reklamację na podstawie przepisów o rękojmi za wady i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni.

14. Zwrot towaru [dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem

1. Klient niebędący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyny do zwrotu towaru zakupionego
w Sklepie w ciągu 14 dni od jego odebrania – za zapłatą odstępnego w wysokości 20% ceny (brutto) zakupu tego towaru. Zwrotowi na warunkach określonych w niniejszym ustępie podlega wyłącznie towar w stanie niepogorszonym (nienaruszony), którego termin przydatności wynosi na dzień złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa zwrotu co najmniej 60 dni. W przypadku, gdy płatność została już dokonana, zapłata odstępnego następuje przez potrącenie z kwoty zapłaconej przez Klienta.
2. W celu skorzystania z prawa zwrotu Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@deflekon.pl oraz na swój koszt odesłać towar do Magazynu na adres: ul. Pocztowa 36, 44-100 Gliwice (z dopiskiem „ZWROT”).
3. W przypadku skorzystania z prawa do zwrotu towaru, umowa sprzedaży w odniesieniu do tego towaru uważana jest za niezawartą (odstąpienie), pod warunkiem zapłaty odstępnego, zaś Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwraca Klientowi cenę zwróconego towaru (pomniejszoną o odstępne, w przypadku, gdy zapłata odstępnego następuje przez potrącenie). Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy. W pozostałym zakresie do zwrotu płatności stosuje się § 9 ust. 6 Regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego § 14 Regulaminu nie dotyczą Konsumentów. Postanowienia dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawarte są w § 10 Regulaminu.

15. Rozwiązywanie sporów

1. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca informuje, że pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych powyższym rozporządzeniem.
3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
5. Stosunki umowne pomiędzy stronami reguluje prawo Rzeczypospolitej Polski z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli Klientem jest konsument, niemieszkający w Polsce, to stosunek umowny podlega wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polski z wyłączeniem CISG, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania, stanowią inaczej.
6. Jeśli: (i) kupujący nie posiada ogólnej siedziby w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE; (ii) kupujący jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów, a zakup był związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i miał charakter zawodowy; (iii) kupujący przeniósł swoje stałe miejsce zamieszkania za granicę po wejściu w życie niniejszych warunków sprzedaży lub (iv) jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu, to wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedającego.

16. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
 1.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 1.2. językiem umów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu jest język polski;
2. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronach internetowych Sklepu https://deflekon.pl
3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
4.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
 4.2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 4.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
 4.4. zmiana warunków technicznych dotyczących korzystania ze Sklepu;
 4.5. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub danych rejestrowych zamieszczonych w Regulaminie;
 4.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 4.7. zmiana w zakresie procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
5. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu (wraz z udostępnieniem zmienionego Regulaminu i podaniem daty wejścia zmiany w życie).
6. Zmieniony Regulamin wiąże od daty wejścia zmiany w życie.
7. W każdym wypadku termin wejścia zmiany Regulaminu w życie będzie nie krótszy niż 14 dni od powiadomienia o zmianie regulaminu, o którym mowa powyżej. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą.

Załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy Konsumentów)


 Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat: ___________________________________________________________


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


– Data zawarcia umowy / odbioru(*):
– Numer zamówienia:
_______________________________________________________________________________


– Imię i nazwisko konsumenta:


_______________________________________________________________________________
– Adres konsumenta:
_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):


_______________________________________________________________________________


– Data:

_______________________________________________________________________________


UWAGA: Adresem do odesłania towaru jest adres ………………………………… (z dopiskiem „ZWROT”).


(*) Niepotrzebne skreślić.